სწრაფი ნავიგაცია

პლასტიკური ბარათის არალეგალური გამოყენებით განკარგული თანხების ანაზღაურებაჩვენ ვიცავთ ბარათის მფლობელებს, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ ბანკომატების, პოს-ტერმინალებისა და ინტერნეტის მეშვეობით მესამე პირის მიერ ბარათის არალეგალური გამოყენებისგან და გთავაზობთ ასეთი ოპერაციების შედეგად დამდგარი ფინანსური ზარალის ანაზღაურებას .
 

პლასტიკური ბარათები:
 

  • Visa Gold / MasterCard Gold
  • Visa Classic / MasterCard Standard
  • Visa Electron / Cirrus Maestro

ჩვენ გთავაზობთ კონკრეტული ბარათისა და მასზე მიბმული ანგარიშების დაზღვევას :

ბიზნეს სტანდარტ პლუსი

ჩიპიან ბარათებზე პინის გარეშე ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

მაქსიმუმ 8 000 ლარი

ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

მაქსიმუმ 2 000 ლარი

უჩიპო ბარათებზე პოსტერმინალით ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

             მაქსიმუმ 2 500 ლარი           

ასანაზღაურებელი ოპერაციების რაოდენობა

მაქსიმუმ 5 არალეგალური ოპერაცია

დაზღვევის მაქსიმალური ვადა  

1 წელი (არაუმეტეს ბარათის მოქმედების ვადისა)

დასაზღვევი ბარათის ტიპი

კორპორატიული BUSINESS ბარათი

დაზღვევით სარგებლობის წლიური  საკომისიო

30 ლარი