სწრაფი ნავიგაცია

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და წარმოება

მიმდინარე ანგარიშის ტიპი უნივერსალური სტანდარტული
ანგარიშის გახსნა უფასო 10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება 1 ლარი (თვეში) 1.5 ლარი (თვეში)
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ლარში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.07%, მინ. 1 ლარი 0.07%, მინ. 1 ლარი
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 10.000 ლარამდე თანხის სასწრაფო რეჟიმით გადარიცხვა 0.1% მინ. 2 ლარი  
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა აშშ დოლარში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.2%, მინ. 10 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.2%, მინ. 10 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.3% მინ. 30 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.3% მინ. 30 აშშ დოლარი მაქს. 500 აშშ დოლარი
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ევროში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.2%, მინ. 15 ევრო მაქს. 500 ევრო 0.2%, მინ. 15 ევრო მაქს. 500 ევრო
თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ, მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით 0.3% მინ. 40 ევრო და მაქს. 500 ევრო 0.3% მინ. 40 ევრო და მაქს. 500 ევრო
     
მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა სხვა უცხოურ ვალუტაში    
საქართველოს ბანკის სისტემაში უფასო უფასო
საქართველოს ბანკის სისტემის გარეთ 0.3%, მინ. 50 ლარი მაქს. 1000 ლარი 0.3%, მინ. 50 ლარი მაქს. 1000 ლარი
     
მიმდინარე ანგარიშის გაუხსნელად თანხის ერთჯერადი გადარიცხვა    
ლარი 0.1%, მინ. 1 ლარი  
ნაღდი თანხის შემოტანა მიმდინარე ანგარიშზე    
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი უფასო უფასო
შვეიცარიული ფრანკი უფასო
სხვა უცხოური ვალუტა იხილეთ აქ
     
სხვა    

კომუნალური თუ სხვა სახის მომსახურების თუ პროდუქტის გაწევისთვის/მიღებისთვის გათვალისწინებული გადასახადების, ნაღდი თუ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, მიღებასთან დაკავშირებული ოპერაციები

ბანკი განსაზღვრავს ინდივიდუალურად ბანკი განსაზღვრავს ინდივიდუალურად

შესრულებული დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება/დეტალების დაზუსტება-მოძიება

შესრულებული სავალუტო საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება/დეტალების დაზუსტება-მოძიება 35 ლარი

თანხის განაღდება

მიმდინარე ანგარიშის ტიპი უნივერსალური სტანდარტული
ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში    
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.5%, მინ. 0.2 ლარი -
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (ლარი)
≤ 1500 – 1%, მინ. 1 ლარი
> 1500 – 0.6%, მინ. 0.5 ლარი
 
უფასო*
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი/შვეიცარიული ფრანკი) 0.6%, მინ. 0.5 ლარი უფასო*
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ნაღდი/უნაღდო ფულის სახით შეტანილი თანხის განაღდება (სხვა უცხოური ვალუტა) 0.6%, მინ. 0.5 ლარი
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში პლასტიკური ბარათის გარეშე ერთჯერადად თანხის განაღდება ***  3%, მინ. 3 ლარი

_

საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში ანგარიშიდან ჩარიცხული თანხის განაღდება 0.6%, მინ. 0.5 ლარი 0.6%, მინ. 0.5 ლარი
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (ლარი) 4.5%, მინ. 2 ლარი -
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (აშშ დოლარი) 4.5%, მინ. 1 აშშ დოლარი -

„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება

0.6%, მინ. 0.5 ლარი -
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების სერვისცენტრებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (ლარი) 4.5%, მინ. 5 ლარი -
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების სერვისცენტრებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (აშშ დოლარი) 4.5%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
ბანკომატებში თანხის განაღდება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში    
საქართველოს ბანკის ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.2%, მინ. 0.2 ლარი -
საქართველოს ბანკის ბანკომატებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (ლარი) 3.9%, მინ. 2 ლარი -
საქართველოს ბანკის ბანკომატებში Orange Card-ით თანხის განაღდება (აშშ დოლარი) 3.9%, მინ. 1 აშშ დოლარი -
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 0.5%, მინ. 0.2 ლარი -
„ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში** ჩართული ბანკების ბანკომატებში Orange Card-ით თანხის განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი -
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით (Visa/MasterCard) თანხის განაღდება    
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით თანხის განაღდება ბანკომატებში უფასო  
სხვა ბანკების მიერ ემიტირებული პლასტიკური ბარათებით თანხის განაღდება სერვისცენტრებში 2.5%, მინ. 0.5 ლარი  
 

*მხოლოდ იმ სერვისცენტრის ფარგლებში, სადაც გაიხსნა ანგარიში და ნაღდი ფულის სახით იყო შეტანილი თანხა.

**„ ჯორჯიან ქარდის“ სისტემაში ჩართული ბანკებია: საქართველოს ბანკი, ბითიეი ბანკი.

*** იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ბარათს ვადა აქვს გასული

სადებეტო ბარათები

პლასტიკური ბარათების (Visa/MasterCard) ღირებულება

1-წლიანი ძირითადი/დამატებითი ბარათის ღირებულება  
MasterCard Standard/Visa Classic 40 ლარი
MasterCard/Visa Gold 110 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 450 ლარი
2-წლიანი ძირითადი/დამატებითი ბარათის ღირებულება  
Cirrus Maestro/Visa Electron * 10 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 50 ლარი
MasterCard/Visa Gold 150 ლარი
ექსპრესბარათი 9 ლარი (წელიწადში)**
Love Card შესაბამისი ბარათის ღირებულებას +15 ლარი
Pay Sticker 12 ლარი***

American Express Rewards Card

 
ანგარიშის გახსნა / ანგარიშის მომსახურება უფასო
ძირითადი / დამატებითი ბარათის ღირებულება 40 ლარი (წელიწადში)
საკომისიო ადგილობრივ / საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტებში 0%
განაღდების დღიური ლიმიტი 3000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
საქართველოს ბანკის ბანკომატით განაღდების საკომისიო 0.3% , მინ 0.3 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
საზღვარგარეთ ბანკომატით განაღდების საკომისიო 3.9% , მინ 3,9 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრში განაღდების საკომისიო 0,6%, მინ 0,6 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში

საკრედიტო ბარათები

 
Orange Card  
ანგარიშის გახსნა / ანგარიშის მომსახურება უფასო
Orange Card – ლიმიტით 200-დან 1000 ლარამდე/აშშ დოლარამდე 25 ლარი/20 აშშ დოლარი
Orange Card – ლიმიტით 1001-დან 1500 ლარამდე/აშშ დოლარამდე 35 ლარი/30 აშშ დოლარი
პლასტიკური ბარათის დამზადება სასწრაფო რეჟიმში შესაბამისი ბარათის ღირებულებას + 15 ლარი
საკომისიო სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორებისას უფასო

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთები და პირგასამტეხლოები

 
სავაჭრო ობიექტებში ათვისებული თანხებისთვის**** 2,4%
განაღდებისა და სხვა ოპერაციებით ათვისებული თანხებისთვის 3%
საკომისიო და ჯარიმის სახით ჩამოწერილი თანხებისთვის 0%
საკომისიო ათვისებული თანხისთვის ოპერაციის ტიპის მიხედვით დაწესებულ წლიურ განაკვეთს +10%

* საკრედიტო და საანაბრე პაკეტების მფლობელებს ბარათი გადაეცემათ უფასოდ.

** ექსპრესპაკეტის შეძენის შემთხვევაში – უფასო. ექსპრესპაკეტის ღირებულება – 9 ლარი.

*** 12 ლარი არის სტიკერის წლიური საფასური, მოქმედების ვადა 4 წელი.

**** Orange Card-ის განაღდების დღიური ლიმიტები და სხვა ტარიფები შეესაბამება ბანკში დადგენილ Visa Classic/MasterCard Standard-ის ტიპის ბარათების საკომისიო ტარიფებს.

*****გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

American Express Blue Card

განაცხადის განხილვის საკომისიო 5 ლარი
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 25 ლარი
საკომისიო საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%
განაღდების დღიური ლიმიტი ბანკომატებში 1500 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში

შეუზღუდავი
განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის ბანკომატებსა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი*  სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 22%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36%

* გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

American Express ბარათი

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
საკრედიტო ლიმიტი 1500-6000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 1500 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი*

სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 20%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36% 

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში შეუზღუდავი
 საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 2.9 ევრო

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 3.9 ევრო

* გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

American Express Gold ბარათი

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო
საკრედიტო ლიმიტი 1500-6000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში 4000 ლარი (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი ჩვენს სერვისცენტრებში შეუზღუდავი
ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში შეუზღუდავი
ძირითადი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 180 ლარი*
დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო 85 ლარი
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე 0%

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებში

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 3.9%, მინ. 2.9 ევრო

განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში 

 
ლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
ევროში ემიტირებული ბარათი 5.9%, მინ. 3.9 ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი** სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 18%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 36%

*პირადი ან პერსონალური საბანკო მომსახურების გაუქმების შემთხვევაში ძირითადი ბარათის მეორე წლის საკომისიო – 300 ლარი.

** გამოთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აქ

 

მინიმალური ნაშთი უნივერსალურ ანგარიშებზე  
Cirrus Maestro/Visa Electron არ მოითხოვება
MasterCard Standard/Visa Classic 50 ერთეული, ძირითადი ვალუტის შესაბამისად
MasterCard/Visa Gold 500 ერთეული, ძირითადი ვალუტის შესაბამისად
MasterCard/Visa Platinum არ მოითხოვება
პლასტიკური ბარათით სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებში ანგარიშსწორების საკომისიო  
ადგილობრივი ობიექტები უფასო
საერთაშორისო ობიექტები უფასო
პლასტიკური ბარათის ბლოკირება  
პლასტიკური ბარათის ლოკალურ სტოპსიაში შეტანა უფასო
პლასტიკურ ბარათებთან დაკავშირებული სხვა ტარიფები  
ოვერდრაფტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში* 24%
PIN-ის შეცვლა ბანკომატის საშუალებით უფასო
კონვერტაციის საკომისიო საერთაშორისო ოპერაციებზე შესაბამისი საგადამხდელო სისტემის კურსით 2%
* თუ კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით სხვა პირობები არ არის შეთანხმებული.
 
პლასტიკური ბარათით ბანკომატებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
ნებისმიერი ტიპის პლასტიკური ბარათით ნებისმიერი ბანკის ბანკომატებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი 1 500 ლარი
პლასტიკური ბარათით საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron შეუზღუდავი
MasterCard Standard/Visa Classic შეუზღუდავი
MasterCard/Visa Gold შეუზღუდავი
MasterCard/Visa Platinum შეუზღუდავი
პლასტიკური ბარათით სხვა ბანკების სერვისცენტრებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron 20 000 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 40 000 ლარი
MasterCard/Visa Gold 50 000 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 100 000 ლარი
პლასტიკური ბარათით სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებში ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი  
Cirrus Maestro/Visa Electron 20 000 ლარი
MasterCard Standard/Visa Classic 50 000 ლარი
MasterCard/Visa Gold 100 000 ლარი
MasterCard/Visa Platinum 100 000 ლარი

 

                             

 
ბარათების მიტანის სერვისი 5 ლარი
 

დისტანციური მომსახურება

 
ინტერნეტბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1.5 ლარი თვეში*
მობილბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება უფასო
ტელეფონბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება უფასო
SMS ბანკი  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში**
ონლაინგადახდები  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება გადახდის ტიპის შესაბამისად
მუდმივი საგადასახადო დავალება  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში*
ავტომატური გადახდები  
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1 ლარი თვეში*
დიჯიპასი 50 ლარი (ერთჯერადად)

*ანგარიშთა პაკეტის, კლასიკის შეძენის შემთხვევაში - უფასო

** ანგარიშთა პაკეტის, კლასიკის და სტანდარტის, შეძენის შემთხვევაში - უფასო

 

 

ფულადი გზავნილები

გზავნილივესტერნ იუნიონი

 დსთ- ქვეყნებს გარეთ

გასაგზავნი თანხის მოცულობა საკომისიო
აშშ დოლარი აშშ დოლარი
<50 13
50-100 15
100-200 22
200-300 29
300-400 34
400-500 40
500-750 45
750-1 000 50
1 000-1 500 76
1 500-1 750 81
1 750-2 000 91
2 000-2 500 111
2 500-3 000 121

3000-ის ზემოთ ყოველ 500 აშშ დოლარს ემატება 20 აშშ დოლარი.

 

 

გზავნილივესტერნ იუნიონი“ 

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  

აშშ დოლარი

საკომისიო

აშშ დოლარი

<200

200 - 2 000

1.7%

2 000 - 3 000

1.3%

>3 000

1%

*აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.

გზავნილივესტერნ იუნიონი

სერვისი ,,12-საათიანი გაგზავნა"

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  
აშშ დოლარი

 საკომისიო  
    აშშ დოლარი  

<200

2

200 - 300

1%

300 - 3 000

0.5%

*გარდა თურქმენეთისა.

გზავნილი „ვესტერნ იუნიონი

 

თურქეთში

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა  საკომისიო 
აშშ დოლარი აშშ დოლარი
<200.00 3%
200.01 - 3,000.00 1.5%
>3000.01 1%
 

გზავნილივესტერნ იუნიონი

ევროზონის ქვეყნებში

გასაგზავნი თანხის მოცულობა
ევრო

საკომისიო
ევრო

<50

13

50 - 100

15

100 - 200

22

200 - 300

29

300 - 400

34

400 - 500

40

500 - 750

45

750 - 1 000

50

1000 - 1 500

75

1500 - 1 750

80

1 750 - 2 000

90

2 000 - 2 500

110

2 500 - 3 000

120

3 000 ევროს ზემოთ ყოველ 500 ევროს ემატება 20 ევრო

დამატებითი მომსახურება:

  • სატელეფონო ან წერილობითი შეტყობინება ფულადი გზავნილის მოსვლის თაობაზე – 3 აშშ დოლარი/ევრო


გზავნილი „ბესტი“ გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო/რუბლი
 

გადარიცხვის საკომისიო

0.5%-დან


გზავნილი „ელვა
 

 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა  
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო*

საკომისიო
ლარი

<200

5

200 - 500

7

500 - 1 000

10

1 000 - 1 500

15

1 500 - 2 000

20

2 000 - 2 500

25

2 500 - 5 000

35

5 000 - 25 000**

50

თურქეთში

4% მინ. 8 აშშ დოლარი/ევრო

* აშშ დოლარსა და ევროში გადასარიცხი თანხების საკომისიო დაანგარიშდება კომერციული კურსის მიხედვით ლარში. მაგალითად: 10 000 ევროს გაგზავნისას (1 ევრო = 2 ლარს) თანხის გამგზავნი გადაიხდის 20 000 ლარის გაგზავნის საკომისიოს ევროებში, ანუ 50 ლარის ეკვივალენტს ევროში.
**25 000 ლარის (ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში) ზემოთ თანხის გადარიცხვისას საკომისიო დაანგარიშდება შემდეგნაირად: 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) საკომისიოს დაემატება გადასარიცხი თანხისა და 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) სხვაობის საკომისიო, ცხრილში მითითებული ლიმიტების შესაბამისად. მაგალითად: 30 000 ლარის გაგზავნისას საკომისიო იქნება 50 ლარს (25 000 ლარის საკომისიო) დამატებული 35 ლარი (5 000 ლარის საკომისიო), სულ 85 ლარი.


გზავნილი „ინტელექსპრესი“

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

        გადარიცხვის საკომისიო          

                  1%-დან               

 

გზავნილირია

 

გზავნილის მიმართულება

 საკომისიო  

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

სომხეთი, აზერბაიჯანი,
ბელორუსია, ესტონეთი,
ყაზახეთი, ყირგიზეთი,
ლატვია, ლიტვა,
მოლდავეთი, რუსეთი,
ტაჯიკეთი, უკრაინა,
უზბეკეთი

2.5%, მინ. 4 აშშ დოლარი/ევრო

სხვა ქვეყნები

4%, მინ. 6 აშშ დოლარი/ევრო

Description: Anchor

გზავნილიმანიგრამი“ 

დსთ- ქვეყნებში*

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

<100

2

100 - 2 000

1.5%

2 000 - 3 000

1.2%

3 000 - 10 000 აშშ დოლარი/7 000 ევრო

1%

*სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.

დსთ- ქვეყნებს გარეთ

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

საკომისიო 

აშშ დოლარი

  აშშ დოლარი   

      ევრო      

<50

9

3

50 - 100

12

5

100 - 200

20

9

200 - 300

25

12

300 - 400

30

16

400 - 500

35

20

500 - 750

40

28

750 - 1 000

45

37

1 000 - 1 500

70

45

1 500 - 1 750

75

53

1 750 - 2 000

85

60

2 000 - 2 500

100

70

2 500 - 3 000

115

74

3 000 - 3 500

135

78

3 500 - 4 000

155

80

4 000 - 4 500

175

90

4 500 - 5 000

195

100

5 000 - 5 500

215

110

5 500 - 6 000

235

120

6 000 - 6 500

255

130

6 500 - 7 000

275

140

7 000 - 10 000

295

 -

გზავნილი "ზოლოტაია კორონა"

 

 გზავნილის მიმართულება  

  საკომისიო

თურქეთი, ჩინეთი

1.5%

რუსეთი, უკრაინა

1%, მაქს.
40 აშშ დოლარი/30 ევრო

ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი,
უზბეკეთი

1%, მაქს. 30
აშშ დოლარი/30 ევრო

სხვა ქვეყნები 

1%

 

გზავნილიიუნისტრიმი

 

 გზავნილის მიმართულება 

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

 საკომისიო 

„იუნისტრიმის“ ფილიალები

<3 000 აშშ დოლარი/ნებისმიერი
მოცულობის თანხა ევროში

1%

>3 000 აშშ დოლარი

30 აშშ დოლარი

დსთ-ს ქვეყნები

<3 000 აშშ დოლარი/ევრო

1%

>3 000 აშშ დოლარი/ევრო

35 აშშ დოლარი/ევრო

სხვა ქვეყნები

 

1.3%-დან

 

გზავნილიანელიკი

თანხის გაგზავნა შესაძლებელიაანელიკ სტანდარტულისადაანელიკ სუპერისტარიფებით

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

ტარიფი
„ანელიკ სტანდარტული“

ტარიფი „ანელიკ სუპერი“

აშშ დოლარი

 

 „საქართველოს ბანკსა“ და კომერციულ
ბანკ “Anelik RU”-ს სერვისცენტრებს შორის

 „საქართველოს ბანკსა“ და სისტემა „ანელიკის“
 სხვა ნებისმიერ მონაწილე მხარეს შორის

0 - 3 000

1.8%

0.8%

სტანდარტული ტარიფი

3 000 - 4 000

0.7%

0.9%

4 000 - 5 000

0.6%

0.8%

>5 000

0.5%

0.7%

 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

ტარიფი „ანელიკ სტანდარტული“

ტარიფი „ანელიკ სუპერი“

ევრო

 

 „საქართველოს ბანკსა“ 
და კომერციულ ბანკ 
“Anelik RU”-ს სერვისცენტრებს
შორის

 „საქართველოს ბანკსა“ და 
სისტემა „ანელიკის“ სხვა 
ნებისმიერ მონაწილე 
მხარეს შორის

0 - 1 000

3%

0.8%

სტანდარტული ტარიფი

1 000 - 2 000

0.7%

0.9%

2 000 - 3 000

0.6%

0.8%

>3 000

0.5%

0.7%


Description: Anchor

გზავნილიკონტაქტი გზავნილის მიმართულება 

 გასაგზავნი თანხის მოცულობა 

 საკომისიო
 აშშ დოლარი/ევრო 

რუსეთი, აზერბაიჯანი, 
ბელორუსია,საქართველო,
მოლდავეთი, უზბეკეთი,
უკრაინა, ლატვია, ლიტვა, 
ესტონეთი

< 4 000 აშშ დოლარი/3 000 ევრო

1%

4 000 - 20 000 აშშ დოლარი
3 000 - 20 000 ევრო

40 აშშ დოლარი
30 ევრო

საქართველოს ბანკის
სერვისცენტრებსა და
 სისტემა „კონტაქტში” ჩართულ
სხვა ნებისმიერ მონაწილე მხარეს
შორის

≤10 000

3%

 

Description: Anchor

 გზავნილი „ლიდერი“

დსთ-სა და ბალტიისპირეთში

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

<3 000

1.5%

3 000 - 7 000

1.3%

7 000 - 20 000

90

სხვა ქვეყნებში

1.3%-დან

გაგზავნის მინიმალური საკომისიო – 2 აშშ დოლარი/ევრო (გზავნილის ვალუტის შესაბამისად)*.

 

*მინიმალური საკომისიო არ მოითხოვება თანხის გაგზავნისას შემდეგ ქვეყნებში: საქართველო, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ლატვია, მონღოლეთი.

გზავნილიინტერექსპრესი

 

გაგზავნის საკომისიო
აშშ დოლარი

  2.5%-დან  

 

 

ცნობის გაცემა

  აქტიურ ანგარიშებთან დაკავშირებით დახურულ ანგარიშებთან დაკავშირებით
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშის (არ)არსებობის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა მიმდინარე/საანაბრე ანგარიშზე არსებული ბრუნვის შესახებ 10 ლარი 30 ლარი
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის შესახებ* 10 ლარი 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)** უფასო 10 ლარი
ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)** 20 ლარი 30 ლარი
საბუთების ამოღება (ვა-ბანკიდან ამობეჭდვის გზით)    
საბუთები 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო 10 ლარი
საბუთები 1 თვიდან 1 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 5 ლარი 20 ლარი
საბუთები 1 წლიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი 30 ლარი
საბუთები ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 ლარი 40 ლარი
სხვა ცნობის გაცემა    
ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ – 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 ლარი  
ცნობის გაცემა ანგარიშის გაუხსნელად შესრულებული ოპერაციების შესახებ – 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 ლარი  
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე საკრედიტო დავალიანების (არ)არსებობის შესახებ* 10 ლარი  
ასლების გადაღება დღიური საბუთებიდან გვერდების რაოდენობის შესაბამისადნ – 1 გვერდის ღირებულება 1 – ლარი,
მაგრამ ერთჯერადად გაცემული ასლის ღირებულება – არანაკლებ 10 ლარისა

* ცნობის საფასურს კლიენტის იხდის შემდეგ შემთხვევებში:

- კლიენტს არ უფიქსირდება პირადი ვალდებულება, მაგრამ არის თავდები
- კლიენტს ოდესღაც ჰქონდა პირადი ვალდებულება, რომელიც დაფარულია და ითხოვს ცნობას დაფარული სესხის დეტალებზე
- კლიენტს არ უფიქსირდება პირადი ვალდებულება

**კლიენტს ცნობა გადაეცემა უფასოდ, თუ:

- კლიენტს აქვს აქტიური საკრედიტო ბარათი აუთვისებელი ლიმიტით  (მიუხედავად იმისა, რომ ცნობაში დაფიქსირდება დავალიანების არ არსებობა)
-
კლიენტს აქვს მიმდინარე პირადი ვალდებულება და ამავდროულად არის თავდებიც

 

საბანკო ჩეკები

ოპერაციები საბანკო ჩეკებით  
საბანკო ჩეკის განაღდება 1%, მინ. 50 ევრო
საბანკო ჩეკის გაცემა 0.8%, მინ. 10 აშშ დოლარი
საბანკო ჩეკის დაბლოკვა/გაუქმება 15 აშშ დოლარი
საგარანტიო დეპოზიტი 50 ევრო

ოპერაციები სამგზავრო ჩეკებით

სამგზავრო ჩეკების განაღდება ლარში უფასო (ბანკის სალაროს სავალუტო გაცვლითი კურსით)
სამგზავრო ჩეკების განაღდება აშშ დოლარში 0.7%, მინ. 8 ლარი ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში
სამგზავრო ჩეკების განაღდება ევროში 0.7%, მინ. 8 ლარი ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში

ვალუტის გაცვლითი ოპერაციები

ბანკის კომერციული კურსით უფასო

ფასიანი ქაღალდებით მომსახურება

კლიენტის დავალებით სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე შეძენა, მეორად ბაზარზე ყიდვა, გაყიდვა, გასხვისება ნომინალური ღირებულების 0,1%, მინ. 20 ლარი, მაქს 100 ლარი
   

გარანტიები და აკრედიტივები

დაუმოწმებელი საერთაშორისო გარანტიები და სტენდბაი აკრედიტივები  
გაცემა 0.3% თვეში, მინ. 100 აშშ დოლარი (თვეში)
ცვლილებების შეტანა თითოეული ცვლილება  80 აშშ დოლარი
ავიზირება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე 0.15%, მინ. 90 აშშ დოლარი, მაქს. 400 აშშ დოლარი
მოთხოვნის დაკმაყოფილება 0.15%, მინ. 90 აშშ დოლარი
სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ხარჯები 60 აშშ დოლარი

ადგილობრივი გარანტიები

თანხებით უზრუნველყოფილი გარანტიები  
ცვლილების შეტანა გარანტიაში 50 ლარი თითო ცვლილება
მოთხოვნის დაკმაყოფილება 0.15%, მინ. 50 ლარი
გარანტიის გაცემა*:  
5000 ლარამდე/3 თვემდე ვადით 40 ლარი
5000 ლარამდე/3-დან 6 თვემდე ვადით 80 ლარი
5000 ლარამდე/6-დან 12-თვემდე ვადით 120 ლარი
5000 ლარამდე/12-თვეზე მეტი ვადით 180 ლარი
5000-დან 10000 ლარამდე/3 თვემდე ვადით 100 ლარი
5000-დან 10000 ლარამდე/3-დან 6 თვემდე ვადით 150 ლარი
5000-დან 10000 ლარამდე/6-დან 12-თვემდე ვადით 180 ლარი
5000-დან 10000 ლარამდე/12-თვეზე მეტი ვადით 250 ლარი
10000-დან 20000 ლარამდე/3თვემდე ვადით 150 ლარი
10000-დან 20000 ლარამდე/3-დან 6 თვემდე ვადით 200 ლარი
10000-დან 20000 ლარამდე/6-დან 12-თვემდე ვადით 250 ლარი
10000-დან 20000 ლარამდე/12-თვეზე მეტი ვადით 330 ლარი
20000 ლარზე მეტ თანხაზე** თვეში 0.3%, მინ.30 ლარი
* საკომისიო თანხის შემოტანა გარანტიის მთელ პერიოდზე ანგარიშზე უნდა მოხდეს გარანტიის გაცემისთანავე.
** საკომისიოს გადახდა მოხდება ანგარიშიდან თანხის ყოველთვიურად ჩამოწერის გზით ერთი თვის საკომისიოს ოდენობით.

 

აკრედიტივები

გახსნა (დაუმოწმებელი აკრედიტივები*) 0.2% თვეში, მინ. 100 აშშ დოლარი
წინასწარი ავიზირება 110 აშშ დოლარი
დადასტურებული და დაუდასტურებელი აკრედიტივის ავიზირება 0.15%, მინ. 90 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი
დადასტურება პირდაპირი გადახდის პირობით 0.1% თვეში, მინ. 130 აშშ დოლარი
დადასტურების საკომისიო განვადებით გადახდის ან თამასუქის აქცეპტირების დროს 0.1% თვეში, მინ. 130 აშშ დოლარი
პირობების ცვლილება 100 აშშ დოლარი ყოველ ცვლილებაზე
წარმოდგენილი დოკუმენტების შემოწმება 0.1%, მინ. 100 აშშ დოლარი
ტრანსფერი სატრანსფერო თანხის 0.15%, მინ. 100 აშშ დოლარი
სატელეკომუნიკაციო და ფოსტის ხარჯები 60 აშშ დოლარი
თამასუქის აქცეპტირება 0.2% თვეში, მინ. 90 აშშ დოლარი

*მოცემული ტარიფები ვრცელდება თანხით უზრუნველყოფილ ოპერაციებზე. სხვა აქტივებით უზრუნველყოფილი ოპერაციების ტარიფები დამატებითი შეთნხმების საგანია.

დოკუმენტური ინკასო

ავიზირება გადამხდელისთვის 0.15%, მინ.50 აშშ დოლარი
დოკუმენტაციის გადაცემა გადახდის გარეშე* 0.15%, მინ. 50 აშშ დოლარი, მაქს. 150 აშშ დოლარი
საკომისიო საქონლის იმპორტიორზე გადაცემაზე** 0.15%, მინ. 50 აშშ დოლარი
საინკასო ინსტრუქციების ცვლილება 50 აშშ დოლარი ყოველი ცვლილება
სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ხარჯები 60 აშშ  დოლარი
თანხის გადახდაზე ან თამასუქის აქცეპტზე იმპორტიორის მხრიდან უარის თქმის შემთხვევაში 0.15%, მინ. 50 აშშ დოლარი
*იმ შემთხვევაში, თუ გადამხდელი უარს განაცხადებს საკომისიოების გადახდაზე, აღნიშნული საკომისიოები დაეკისრება ექსპორტიორს.
**იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი გამოგზავნილია ბანკის სახელზე. ეს საკომისიო ყველა შემთხვევაში ექსპორტიორის გადასახდელია, მიუხედავად საინკასო დავალებაში არსებული პირობებისა.

 

ქაღალდის კუპიურებისა და მონეტების გადაცვლა

 ეროვნული ვალუტის გადაცვლა სხვა ნომინალზე უფასო
 ეროვნული ვალუტის მონეტის გადაცვლა უფასო
უცხოური ვალუტის გადაცვლა სხვადასხვა ნომინალზე თუ თანხა ≤ 3000 ლარის ექვივალენტს უფასო
უცხოური ვალუტის გადაცვლა სხვადასხვა ნომინალზე თუ თანხა > 3000 ლარის ექვივალენტზე თანხის (უცხოური ვალუტა) 0.2%

ბანკნოტების შემოწმება

ბანკნოტების შემოწმება ნომინალის 0.1%, მინ. 5 ლარი

Bloomberg

Bloomberg-ის ტერმინალში დაფიქსირებული ვალუტის გაცვლითი კურსის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ინფორმირება 20 ლარი ყოველთვიურად

ინდივიდუალური სეიფებით მომსახურება

მცირე ზომის (50X30X9 სმ) სეიფი 1.5 ლარი – 24 სთ.
საშუალო ზომის (50X30X14.5 სმ) სეიფი 2 ლარი – 24 სთ.
დიდი ზომის (50X30X39 სმ) სეიფი 2.5 ლარი – 24 სთ.
ინდივიდუალური სეიფით სარგებლობის მინიმალური ვადა 14 კალენდარული დღე

ინკასაცია

ინკასაცია ქ. თბილისის ფარგლებში შეთანხმებით