სწრაფი ნავიგაცია

სტანდარტული პირობები

საბანკო მომსახურება

1.საბ​ანკო მომსახურების პირობები

1.1. საბანკო მომსახურების პირობების მოქმედი რედაქცია (GEO)

1.1. საბანკო მომსახურების პირობების მოქმედი რედაქცია (RUS)

1.2. საბანკო მომსახურების პირობები (პირველადი ვერსია - ძალაშია 18.04.2016-დან) (GEO)

1.2. საბანკო მომსახურების პირობები (პირველადი ვერსია - ძალაშია 18.04.2016-დან) (RUS)

1.2.1. საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 01.05.2016-დან) (GEO)

1.2.1 აბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 01.05.2016-დან) (RUS)

1.2.2 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016-დან) (GEO)

1.2.2 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016-დან) (RUS)

1.2.3 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016–დან) (GEO)

1.2.3 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016–დან) (RUS)

1.2.4 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 08.08.2016-დან) (GEO)

1.2.4 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 08.08.2016-დან) (RUS)

1.2.5 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 03.10.2016-დან) (GEO)

1.2.5 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 03.10.2016-დან) (RUS)

1.2.6 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაში შედის 07.10.2016-დან) (GEO)

1.2.6 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაში შედის 07.10.2016-დან) (RUS)

1.2.7 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება  (ძალაშია 19.12.2016-დან) (GEO)

1.2.7 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება  (ძალაშია 19.12.2016-დან) (RUS)

1.2.8 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 23.12.2016- დან) (GEO)

1.2.8 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება  (ძალაშია 23.12.2016-დან) (RUS)

1.2.9 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 01.03.2017-დან) (GEO)

1.2.9 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 01.03.2017-დან) (RUS)

1.2.10 საბანკო მომსახურების პირობების ცვლილებები (27.04.2017) (GEO)საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი (RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი (GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი (RUS)
 

საქართველოს ბანკის მიერ პროკრედიტ ბანკის საკრედიტო პორტფელის ნაწილის შეძენა 

პროკრედიტ ბანკიდან გადმოსული კლიენტებისთვის

სს პროკრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობის ცვლილებები

სს პროკრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობები
 

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1.1.1 სპეციფიკური პირობები (GEO)

1.1.2 სპეციფიკური პირობები (RUS)
 

ანაბრის ხელშეკრულება

2. ანაბრის სტანდარტული პირობები

2.1.1 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.1.2 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)

2.2.1 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.2.2 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)


საკრედ​იტო ხელშეკრულება

3. საკრედიტო ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

3.1.1. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (GEO)

3.1.2. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (RUS)

3.2.1. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (GEO)

3.2.2. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (RUS)

3.3.1. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

3.3.2. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

3.4.1. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

3.4.2. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

3.5.1. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

3.5.2. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)


დაზღვევის პი​​რობები

4. საკრედიტო სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა

4.1 ღია პოლისის დანართი - საკრედიტო სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის სტანდარტული პირობები

4.2 დაზღვევის მართვის საკომისიოს გადახდის პრინციპი

5. მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობა

5.1 ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები

6. საკრედიტო შენატანის დაზღვევა

6.1 მსესხებლის საკრედიტო შენატანის დაზღვევის პირობები


დაგროვებითი პროგრამის პირობები

7. დაგროვებითი პროგრამა

7.1 დაგროვებითი პროგრამა Express Bonus-ის მომსახურების სტანდარტული პირობები

7.2 დაგროვებითი პროგრამის "მადლობა" მომსახურების პირობები

7.3 დაგროვებითი პროგრამა Membership Rewards-ის მომსახურების პირობები
 

AmEx BLUE/GREEN/GOLD/PLATINUM საკრედიტო ბარათის პირობები

8.1. AmEx Blue საკრედიტო ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები (GEO)

8.2. AmEx Green/Gold საკრედიტო ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები (GEO)

8.3  American Express Platinum Card ძირითადი პირობები (GEO)


Priority pass ბარათის პირობები

9.1 Priority Pass ბარათის პირობები (GEO)
 

სტუდენტური ბარათის პირობები

10.1 ცვლილება სტუდენტური ბარათის პირობებში