სწრაფი ნავიგაცია

საბანკო ჩეკი ფასიანი ქაღალდია, რომელიც წარმოადგენს ჩეკის გამცემის წერილობით ბრძანებას საბანკო დაწესებულების მიმართ  ჩეკზე აღნიშნული თანხის განაღდების შესახებ.

საქართველოს ბანკში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის ჩეკების განაღდება:

 • სახელობითი – კონკრეტულ პირზე გამოწერილი ჩეკი

ჩეკის მოქმედების ვადა:

 • 6 თვე (თუ ჩეკზე უფრო მცირე ვადა არ არის მითითებული);

ჩეკებთან დაკავშირებული საკომისიოები:

 • განაღდება: 1%, მინ. 150 ერთეული ვალუტის შესაბამისად
 • საგარანტიო დეპოზიტი: 150 ერთეული ვალუტის შესაბამისად

ბანკში გასანაღდებელი ჩეკის ვალუტა:

 • აშშ დოლარი
 • ევრო*

ბანკში გასანაღდებელი ჩეკის მინიმალური ოდენობა:

 • 150 აშშ დოლარი;
 • ევრო არ არის შეზღუდული.

ჩეკ(ებ)ის განაღდების ლიმიტი:

 • ერთი კლიენტის ჭრილში ბანკი 45 კალანდარული დღის განმავლობაში ანაღდებს ჯამურად  მაქსიმუმ 30000 ლარის ექვივალენტი (ეროვნული კურსით)  ღირებულების ჩეკ(ებ)ს.

ჩეკის მფლობელის ვინაობა:

 • საბანკო ჩეკით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს.

საბანკო ჩეკზე დატანილი პარამეტრების ჩამონათვალი:

 • ჩეკის გამცემი ბანკის დასახელება და კოდი;
 • ჩეკის ნომერი;
 • ჩეკის გაცემის თარიღი და ადგილი;
 • გადახდის ადგილი;
 • ჩეკის ვალუტა;
 • ჩეკის თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად შევსებული);
 • ჩეკის გამცემის ანგარიშის ნომერი და დასახელება;·        
 • ჩეკის მიმღების დასახელება;
 • ხელმოწერა.

ჩეკის განაღდების ვადა:

 • ჩეკის  ჩაბარების დღიდან  45-ე კალენდარული დღე.

   *საქართველოს ბანკი ევროში ანაღდებს მხოლოდ გერმანული ბანკების მიერ ემიტირებულ საბანკო ჩეკებს.