სწრაფი ნავიგაცია

სავალუტო ოფციონი არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც კომპანიას აძლევს უფლებას, მაგრამ არ ავალდებულებს შეასრულოს ვალუტის გაცვლითი ოპერაცია მომავალში, ოფციონის კონტრაქტით წინასწარ განსაზღვრულ თარიღზე (ვალუტირების თარიღი), წინასწარ განსაზღვრული კურსით (Streak-Strike). სავალუტო ოფციონი გამოიყენება მომავალში არასასურველი კურსის ცვლილებისგან თავის დასაზღვევად. თუ ვალუტირების თარიღზე მიმდინარე საბაზრო კურსი უკეთესია ვიდრე სტრაიკი, კომპანიას აქვს უფლება ოფციონის კონტრაქტით განსაზღვრული პირობებით კონვერტაცია არ შეასრულოს.

არსებობს ორი ტიპის ოფციონი; ფუთ (Put) და ქოლ (Call). აღნიშნული ოფციონების შემთხვევაში კომპანიას უფლება აქვს შესაბამისად გაყიდოს (Put) ან იყიდოს (Call) საბაზისო ვალუტა, ვალუტირების თარიღზე, სტრაიკ კურსით.

მაგალითად,

USD/GEL ფუთ ოფციონი აძლევს უფლებას კომპანიას ვალუტირების თარიღზე გაყიდოს USD სტრაიკ კურსით. USD/GEL ფუთ ოფციონი აზღვევს კომპანიას USD მომავალი გაუფასურებისგან.

USD/GEL ქოლ ოფციონი აძლევს უფლებას კომპანიას ვალუტირების თარიღზე იყიდოს USD სტრაიკ კურსით. USD/GEL ქოლ ოფციონი აზღვევს კომპანიას USD მომავალი გამყარებისგან.

როგორც ყველა სადაზღვევო ინსტრუმენტი, ოფციონის კონტრაქტის შესყიდვა ითვალისწინებს გარკვეული საკომისიოს (პრემიუმის) გადახდას. აღნიშნული პრემიუმის მოცულობის სიდიდე დამოკიდებულია მიმდინარე კურსზე და სტრაიკზე, ვალუტირების თარიღზე, ორივე ვალუტის საპროცენტო განაკვეთების სიდიდეზე, ამ ვალუტების გაცვლითი კურსის ვოლატილობაზე. ოფციონის პრემიუმი მეტია, რაც მეტად ვოლატილურია გაცვლითი კურსი. კომპანია ვალდებულია ოფციონის პრემიუმი გადაიხადოს კონტრაქტის გაფორმების დღეს. კომპანიისთვის ოფციონის პრემიუმი არის მაქსიმალური შესაძლო დანახარჯი ამ ოპერაციისთვის.

ექსპორტიორებისთვის:

თუ კომპანია ახორციელებს ექსპორტს ევროზონაში, შესაბამისად იქმნება საჭიროება კონტრაქტორისგან მიღებული EUR გაყიდვის და GEL შესყიდვის, ადგილობრივი დანახარჯების დასაფარად. თუ EUR უფასურდება GEL მიმართებით კომპანია მიიღებს ზარალს. EUR/GEL ფუთ ოფციონის შესყიდვით კომპანია დაიზღვევს თავს არასასურველი კურსის ცვლილებისგან და ეცოდინება მაქსიმალური შესაძლო დანახარჯი ამ ოპერაციისთვის.

იმპორტიორებისთვის:

თუ კომპანია ახორციელებს იმპორტს USD-ზე, შესაბამისად იქმნება საჭიროება რეალიზაციიდან მიღებული GEL გაყიდვის და USD შესყიდვის, საიმპორტო დანახარჯების დასაფარად. თუ USD მყარდება GEL მიმართებით კომპანია მიიღებს ზარალს. UშD/GEL  ქოლ ოფციონის შესყიდვით კომპანია დაიზღვევს თავს არასასურველი კურსის ცვლილებისგან და ეცოდინება მაქსიმალური შესაძლო დანახარჯი ამ ოპერაციისთვის.