სწრაფი ნავიგაცია

  • კონსოლიდაციის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
09.10.2018
ძალადაკარგული
06.03.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
01.06.2017
მოქმედი
01.06.2017
მოქმედი
25.07.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
14.09.2018
მოქმედი
10.10.2018
ძალადაკარგული
26.07.2018
ძალადაკარგული
01.02.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
31.08.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
მოქმედი
01.06.2017
მოქმედი
  • ძალაში შესვლის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
  • გამოქვეყნების თარიღი
* ვრცელდება იურიდიულ პირებზე, ინდ. მეწარმეებზე, ნოტარიუსებზე და სხვა ისეთ ორგანიზაციულ წარმონაქმნებზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირს.