სწრაფი ნავიგაცია

სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობები  ეფუძნება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცებულ კომერციული ბანკების სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების დებულებას

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი) რომელიც  წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატით  გათვალისწინებული თანხა. საბანკო დეპოზიტისგან განსხვავებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს გაასხვისოს სერტიფიკატი მისი ვადის გასვლამდე ნებისმიერ დღეს.

საქართველოს ბანკი უშვებს ორი ტიპის სადეპოზიტო სერტიფიკატს - დისკონტური  და საპროცენტო.

დისკონტური სადეპოზიტო  სერტიფიკატი არის სერტიფიკატი რომლის ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება  შეძენისთანავე და კლიენტი გარანტირებულია მის მიღებაში  ვადის ბოლოს.  იგი იყიდება დისკონტით (შეღავათით) მის ნომინალურ ღირებულებასთან   შედარებით.  სერტიფიკატის  მფლობელი   დაფარვის ვადის დადგომისას იღებს ნომინალის ტოლ თანხას. სხვაობა ნომინალსა და შესყიდვის ფასს შორის წარმოადგენს მფლობელის შემოსავალს (სარგებელს).

საპროცენტო სადეპოზიტო  სერტიფიკატი არის სერტიფიკატი რომლის ნომინალის ღირებულება განისაზღვრება შეძენისთანავე და კლიენტი გარანტირებულია მის მიღებაში ვადის ბოლოს.  სარგებლის სახით კლიენტი ყოველთვიურად იღებს სერტიფიკატზე დარიცხულ  თანხას. სერტიფიკატის  მფლობელი   დაფარვის ვადის დადგომისას იღებს ნომინალის ტოლ თანხას.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოშვების მინიმალური ოდენობაა 5,000 ლარი ან ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში. სადეპოზიტო სერტიფიკატის დაფარვისას (ვადის გასვლისას) სადეპოზიტო სერტიფიკატის რეგისტრაციის სერვის ცენტრიდან სერტიფიკატის თანხის განაღდება უფასოა, ხოლო სხვა შემთხვევაში განაღდების საკომისიო განისაზღვრება, განაღდების მომენტში ბანკში მოქმედი მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის განაღდების სტანდარტული ტარიფით; სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო  განისაზღვრება გასხვისებული სერტიფიკატის ღირებულების 0.1%, მინიმუმ 20 ლარით.

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატების საპროცენტო სარგებელი

ვადა განაკვეთი ლარი აშშ დოლარი ევრო გირვანქა
სტერლინგი
3 ნომინალური 7.75% 1.55% 0.00% 0.25%
ეფექტური 7.98% 1.56% 0.00% 0.25%
6 ნომინალური 8.75% 2.05% 0.00% 0.55%
ეფექტური 8.94% 2.06% 0.00% 0.55%
9 ნომინალური 9.25%
2.80%
0.00% 1.25%
ეფექტური 9.35% 2.81% 0.00% 1.25%
12 ნომინალური 9.75%
3.40%
0.40% 1.75%
ეფექტური 9.75% 3.40% 0.40% 1.75%
18 ნომინალური 10.25%
3.95%
0.85% 2.20%
ეფექტური 10.00% 3.91% 0.85% 2.19%
24 ნომინალური 10.75%
4.35%
1.15% 2.55%
ეფექტური 10.23% 4.26% 1.14% 2.52%
36 ნომინალური 11.40%
4.80%
1.55% 4.80%
ეფექტური 10.30% 4.59% 1.53% 2.82%
48 ნომინალური 12.00% 5.25% 2.10% 3.45%
ეფექტური 10.30% 4.88% 2.04% 3.28%
60 ნომინალური 12.25% 5.70% 2.65% 3.95%
ეფექტური 10.02% 5.14% 2.52% 3.67%
 

ვადა განაკვეთი ლარი აშშ დოლარი ევრო გირვანქა
სტერლინგი
3 ნომინალური 7.60% 1.50% 0.00% 0.20%
ეფექტური 7.87% 1.51% 0.00% 0.20%
6 ნომინალური 8.60% 2.00% 0.00% 0.50%
ეფექტური 8.95% 2.02% 0.00% 0.50%
9 ნომინალური 9.00%
2.75%
0.00% 1.20%
ეფექტური 9.38% 2.78% 0.00% 1.21%
12 ნომინალური 9.35%
3.35%
0.35% 1.70%
ეფექტური 9.76% 3.40% 0.35% 1.71%
18 ნომინალური 9.55%
3.75%
0.65% 2.00%
ეფექტური 9.98% 3.82% 0.65% 2.02%
24 ნომინალური 9.80%
4.20%
1.00% 2.40%
ეფექტური 10.25% 4.28% 1.00% 2.43%
36 ნომინალური 9.85%
4.50%
1.25% 2.60%
ეფექტური 10.30% 4.59% 1.26% 2.63%
48 ნომინალური 9.90%
4.75%
1.60% 2.95%
ეფექტური 10.36% 4.85% 1.61% 2.99%
60 ნომინალური 10.00% 5.00% 1.95% 3.25%
ეფექტური 10.47% 5.12% 1.97% 3.30%
 
 
 
განმარტება:
 
  • საპროცენტო ტიპი - პროცენტის ყოველთვიური გატანით;
  • ვადა - მოცემულია თვეებში;
  • ბანკის მიერ გამოშვებული სერტიფიკატის გამოსყიდვის შემოსავლიანობა განისაზღვრება დაფარვამდე დარჩენილი ვადის ტოლი ან უახლოესი მეტი ვადის სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 2%-ის ოდენობით; ბანკს უფლება აქვს შეცვალოს ან გააუქმოს გამოსყიდვის პირობა ნებისმიერ  მომენტში, წინამდებარე ვებ-გვერდზე ცვლილების შეტანით;
  • ისრაელის შეკელის, ნორვეგიული კრონის, სინგაპურული დოლარის, ჰონკონგური დოლარის, უნგრული ფორინტისა და ჩეხური კრონის შემთხვევაში ვრცელდება გირვანქა სტერლინგის განაკვეთები;
  • შვეიცარული ფრანკის, იაპონური იენის, შვედური კრონისა და დანიური კრონის შემთხვევაში ვრცელდება ევროს განაკვეთები;
  • არაბეთის დირჰამის, სომხური დრამის, ავსტრალიური დოლარის, აზერბაიჯანული მანათის, ბელორუსული რუბლის, კანადური დოლარის, ინდური რუპიის, პოლონური ზლოტის, რუსული რუბლის და თურქული ლირის შემთხვევაში ვრცელდება აშშ დოლარის განაკვეთები;
 
 
სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისებისას ფასთაშორისი სხვაობის სახით (არასაპროცენტო) შემოსავლის მიღების შემთხვევაში, სერტიფიკატის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს ამ შემოსავლის დეკლარირება და შესაბამისი გადასახადის გადახდა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად.