სწრაფი ნავიგაცია

საბანკო ჩეკი ფასიანი ქაღალდია, რომელიც წარმოადგენს ჩეკის გამცემის წერილობით ბრძანებას საბანკო დაწესებულების მიმართ  ჩეკზე აღნიშნული თანხის განაღდების შესახებ.

საქართველოს ბანკში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის ჩეკების განაღდება:

 • სახელობითი – კონკრეტულ პირზე გამოწერილი ჩეკი

ჩეკის მოქმედების ვადა:

 • 6 თვე (თუ ჩეკზე უფრო მცირე ვადა არ არის მითითებული);

ჩეკებთან დაკავშირებული საკომისიოები:

 • განაღდება: 1%, მინ. 150 ერთეული ვალუტის შესაბამისად
 • საგარანტიო დეპოზიტი: 150 ერთეული ვალუტის შესაბამისად

ბანკში გასანაღდებელი ჩეკის ვალუტა:

 • აშშ დოლარი
 • ევრო*

ბანკში გასანაღდებელი ჩეკის მინიმალური ოდენობა:

 • 150 აშშ დოლარი;
 • ევრო არ არის შეზღუდული.

ჩეკ(ებ)ის განაღდების ლიმიტი:

 • ერთი კლიენტის ჭრილში ბანკი 45 კალანდარული დღის განმავლობაში ანაღდებს ჯამურად  მაქსიმუმ 30000 ლარის ექვივალენტი (ეროვნული კურსით)  ღირებულების ჩეკ(ებ)ს.

ჩეკის მფლობელის ვინაობა:

 • საბანკო ჩეკით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს.

საბანკო ჩეკზე დატანილი პარამეტრების ჩამონათვალი:

 • ჩეკის გამცემი ბანკის დასახელება და კოდი;
 • ჩეკის ნომერი;
 • ჩეკის გაცემის თარიღი და ადგილი;
 • გადახდის ადგილი;
 • ჩეკის ვალუტა;
 • ჩეკის თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად შევსებული);
 • ჩეკის გამცემის ანგარიშის ნომერი და დასახელება;·        
 • ჩეკის მიმღების დასახელება;
 • ხელმოწერა.

ჩეკის განაღდების ვადა:

 • ჩეკის  ჩაბარების დღიდან  45-ე კალენდარული დღე.


*საქართველოს ბანკი ევროში ანაღდებს მხოლოდ გერმანული ბანკების მიერ ემიტირებულ საბანკო ჩეკებს.
 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა