სწრაფი ნავიგაცია

მულტისავალუტო კორპორატიული ანგარიშების (მათ შორის, მიმდინარე ანგარიშები და კორპორატიული პლასტიკური ბარათები) გახსნისთვის საჭირო დოკუმენტებისა და შესაბამისი განაცხადის ფორმების ჩამონათვალი: 
 

კერძო სამართლის რეზიდენტი კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის:
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;*
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლებს (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

 

კერძო სამართლის არარეზიდენტი კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის:
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • ამონაწერი შესაბამისი რეესტრიდან, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – სხვა დოკუმენტი, რომელიც არარეზიდენტის სახელმწიფოში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრავს არარეზიდენტი პირის იურიდიულ სტატუსს;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლებს (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 • წესდება.
   

 

რეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი**
 

 • სათავო საწარმოს/დაწესებულების განცხადება ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • სათავო საწარმოს/დაწესებულების სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი;
 • ფილიალის ხელმძღვანელის ხელმოწერის ნიმუში (ხელმძღვანელის ვინაობა მითითებული უნდა იყოს  სათავო საწარმოს/დაწესებულების განცხადებაში);
 • ფილიალის ხელმძღვანელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)    

                        

არარეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის*** ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი;
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთები (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ), რომელიც არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან (არასახაზინო)
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა.

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სახაზინო საბიუჯეტო დაწესებულება
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში (სახაზინო საბიუჯეტო დაწესებულებისათვის ხელმოწერის უფლება ენიჭება პირს, რომელსაც ზემდგომი (უმაღლესი) ორგანოს გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს თანხის განკარგვის უფლება;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • შესაბამისი სახაზინო დაწესებულების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს (საკრებულოს) ნებართვა თანხის განკარგვის შესახებ;

თუ სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება ხსნის საბანკო ანგარიშს ხელფასების, მივლინებისა და სხვა ანგარიშსწორებისათვის (ფინანსთა მინისტრის 1266 ბრძანება, 26.12.2005 წ.), ასეთ შემთხვევაში ხაზინის ნებართვა საჭირო არ არის.

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – პარტია
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • პარტიის სარეგისტრაციო მოწმობა (ამონაწერი მარეგისტრირებელი ორგანოდან პარტიის რეგისტრაციის შესახებ);
 • კლიენტის წარმომადგენლის (პარტიის უფლებამოსილი პირის) პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის (პარტიის უფლებამოსილი პირის) ხელმოწერის ნიმუში;
 • გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელ მონაცემებს;

 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესია
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის (ანგარიშის განკარგვაზე უფლებამოსილი პირი) პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • საპატრიარქოს ან შესაბამისი ეპარქიის ნებართვა ანგარიშის გახსნაზე, რომელშიც მითითებულია კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;

აუცილებელია რეგისტრაციის მოდულში საპატრიარქოს საიდენტიფიკაციო კოდის მითითება – 204395537

 

იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე ორგანიზაციული წარმონაქმნები****, როგორებიცაა:
 

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა;
 • ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა);
 • არარეგისტრირებული კავშირი;
 • საარჩევნო ბლოკი;
 • ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი;
 • დამოუკიდებელი კანდიდატები.

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • ამხანაგობის წესდება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება – ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის შემთხვევაში;
 • დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ამხანაგობის მონაწილეთა პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლები;

 

არარეგისტრირებული კავშირი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლებ

 

საარჩევნო ბლოკი, დამოუკიდებელი კანდიდატი, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის (საარჩევნო სუბიექტის) რეგისტრაციის მოწმობა;
 • კლიენტის (საარჩევნო სუბიექტის) წესდება (გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატისა);
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამდგენი დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა (თუ ვინაობა არ დგინდება წესდებით);
 • გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელს მონაცემები;
 • წესდება.
   

დიპლომატიური და სხვა ოფიციალური წარმომადგენლობები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათი ფილიალები და წარმომადგენლობები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას.
 

ბანკში ანგარიშის გასახსნელად წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც ის შეიქმნა (დაფუძნდა) ან განახორციელებს თავის საქმიანობას საქართველოში;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა (თუ აღნიშნული არ დადგინდა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე);
 • წესდება.

 

ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური პირი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ან საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • მხოლოდ 2010 წლამდე რეგისტრირებულთათვის – დამატებით საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა.


თუ კლიენტს უკვე აქვს გახნილი ბანკში ერთი ანგარიში, ახალი ანგარიშის გახსნისას ვალდებულია ბანკში წარადგინოს:
 

 • განცხადება ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

 

*სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი იბეჭდება საჯარო რეესტრის ვებგვერდიდან; ოპერატორი ხელმძღვანელობს აღნიშნულ ვებგვერდზე ყველაზე ახალი თარიღის ამონაწერით.
**რეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი რეგისტრირდება ცალკე უნიკალურ კოდზე და საბანკო პროგრამის სარეგისტრაციო ფორმის გადამხდელის კოდში აუცილებელი წესით მიეთითება სათავო საწარმოს/დაწესებულების საგადასახადო/საიდენტიფიკაციო კოდი და დასახელება ფორმირდება შემდეგი პრინციპით: სათავო საწარმოს/დაწესებულების სრული დასახელება და შემდეგ ფილიალის დასახელება და/ან ნომერი.
***კლიენტის წარმომადგენელი – ანგარიშის განკარგვაზე უფლებამოსილი პირი. 
****ყველა იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე წარმონაქმნს, გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატისა, პროგრამულად ვარეგისტრირებთ როგორც იურიდიულ პირს. დამოუკიდებელ კანდიდატს ვარეგისტრირებთ, როგორც ფიზიკურ პირს.
*****სამეწარმეო ამხანაგობას ანგარიში შეიძლება გაეხსნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის რეგისტრირებულია 2010 წლის 31 დეკემბრამდე. ამ თარიღის შემდეგ ამ ტიპის სუბიექტისთვის ანგარიშის გახსნა დაუშვებელია.
******წარმოდგენილი დოკუმენტები, რომლებიც არარეზიდენტის ქვეყანაშია გაცემული, უნდა იყოს ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული, ასევე ნათარგმნი და დამოწმებული სანოტარო წესით.


 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა