სწრაფი ნავიგაცია

საკრედიტო ხაზი ეს არის მუდმივად განახლებადი სესხი, რომლის დაფარვა ან ათვისება შეგიძლიათ საჭიროებისამებრ, ხოლო პროცენტი დაერიცხება მხოლოდ ათვისებულ თანხას.
 

პირობები:

 
  • სესხის თანხა – 5 000 000 ლარი (ეკვ. სხვა ვალუტაში)
  • უზრუნველყოფა – ნებისმიერი სახის უძრავი ან მოძრავი ქონება, ძვირფასეულობა, თავდებობა. 
  • საშეღავათო პერიოდი – 11 თვემდე
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 7%-დან


მიზნობრიობა:
 

 საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებების დაფინასნება;

 უძრავი ქონების შეძენა;

 სარემონტო სამუშაოების განხოციელება;

 ბიზნესის მიმდინარე ხარჯების დაფარვა;

 სხვა ვალდებულებების გასტუმრება;

 პირადი სამომხმარებლო მიზნების მოგვარება;

 ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნების კომბინაცია;

 

საშეღავათო პერიოდი და უზრუნველყოფის მოთხოვნები განისაზღვრება დასაფინანსებელი ბიზნესის და მიზნობრიობის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
 

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა