სწრაფი ნავიგაცია

საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი 1 - საკომისიოები


საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (GEO)

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (RUS)


დანართები:

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(GEO)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(RUS)

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა