სწრაფი ნავიგაცია

ბანკის მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ პრეტენზიით მოგვმართოთ customerservice@bog.ge-ზე ან ბანკის სერვისცენტრებში. წარმოდგენილი პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადაა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე (წერილობითი პრეტენზიის ბანკის მიერ მიღების მომენტიდან).

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ თქვენ გეცნობებათ წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებით (ელექტრონული ან სხვ.).

გაეცანით მომხმარებელთათვის  სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე –www.nbg.gov.ge/index.php?m=525 და ცხელ ხაზზე – 2 40 64 06.