სწრაფი ნავიგაცია

 

„საქართველოს ბანკი“ გთავაზობთ შემდეგ სახაზინო ოპერაციებს:

 

ვალუტის გაცვლითი ოპერაციები
 

  • ჩვენ გთავაზობთ 30-ზე მეტი უცხოური ვალუტის გაცვლით ოპერაციებს კონკურენტული კომერციული კურსებით საკომისიოს დამატების გარეშე.
     

ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვა
 

  • თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენთვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად აუქციონზე შეძენას, მეორად ბაზარზე ყიდვა-გაყიდვას, შენახვასა და დაგირავების ოპერაციებს.
     

სხვა პროდუქტები
 

  • სავალუტო კურსების ჰეჯირება სავალუტო ფორვარდებისა* და სავალუტო ოფციონების** მეშვეობით;
  • სავალუტო სვოპების*** მეშვეობით სხვადასხვა ვალუტის რესურსების გაცვლა შეთანხმებული ვადით.

 


*ვალუტის გაცვლითი ოპერაცია  წინასწარ შეთანხმებული სავალუტო კურსით, წინასწარ შეთანხმებული მომავლის ვალუტირების თარიღით ან ვადაში (Option Dated Forward), ვალუტირების თარიღზე ანგარიშსწორებით ან ანგარიშსწორების გარეშე (Non-Deliverable Forward).
**ერთი ვალუტის სხვა ვალუტის სანაცვლოდ ყიდვის ან გაყიდვის უფლება, რომელიც აძლევს კლიენტს ვალუტის ყიდვის/გაყიდვის უფლებას და არა ვალდებულებას. ამავდროულად  ბანკი იღებს ვალდებულებას კლიენტის მიერ გარიგებით მინიჭებული უფლების გამოყენების შემთხვევაში დააკმაყოფილოს მისი მოთხოვნა ვალუტის ყიდვაზე/გაყიდვაზე წინასწარ შეთანხმებული სავალუტო კურსით  წინასწარ შეთანხმებულ დღეს (ევროპული ოფციონი) ან ვადაში (ამერიკული ოფციონი).
***ორი ურთიერთსაპირისპირო ვალუტის გაცვლითი ოპერაცია  ერთი და იმავე თანხებით, წინასწარ შეთანხმებული სავალუტო კურსებითა და განსხვავებული ვალუტირების თარიღებით.

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა