სწრაფი ნავიგაცია

შენი სასურველი შეტყობინება
 

მიიღეთ ინფორმაცია და შეასრულეთ სხვადასხვა საბანკო ოპერაცია  SMS-ის საშუალებით!
 
SMS-ს მიიღებთ:
 
 • ავტომატურად;
 • თქვენი მოთხოვნით.

ავტომატურად მოგივათ SMS-ი მაშინ, როცა: 

 
 • ჩარიცხავთ ანგარიშზე/ბარათზე თანხას;
 • გაიტანთ ანგარიშიდან თანხას;
 • გადაიხდით ბარათით  
   (სურვილის შემთხვევაში SMS-ში მითითებული იქნება ანგარიშზე დარჩენილი ნაშთი);
 • დაერიცხება თქვენს ანაბარს სარგებელი ან გაუვა-გაუგრძელდება ვადა;
 • ჩაგერიცხებათ ანაბარზე თანხა
  (სურვილის შემთხვევაში SMS-ში მითითებული იქნება დაგროვილი თანხა);
 • დაფარავთ სესხს ან ოვერდრაფტის პროცენტს
  (სურვილის შემთხვევაში SMS-ში მითითებული იქნება დარჩენილი ძირი თანხა - სესხის შემთხვევაში; ანგარიშზე დარჩენილი ნაშთი  - ოვერდრაფტის შემთხვევაში); .

თქვენი მოთხოვნით კი:
 

 • მიიღებთ ინფორმაციას მიმდინარე ანგარიშებზე/ბარათებზე ხელმისაწვდომ თანხაზე;
 • შეამოწმებთ Express და MR ქულებს, ასევე ელექტრონული ყულაბით დაგროვილ თანხას;
 • შეიძენთ მობილურის სასაუბრო დროს;
 • გაგზავნით გზავნილ „ელვას“;
 • დაბლოკავთ პლასტიკურ ბარათს;
 • განბლოკავთ დაბლოკილ პლასტიკურ ბარათს;
 • შეცვლით SMS ბანკისთვის დადგენილი ენას.
   

SMS ბანკის მოხმარების ინსტრუქცია
 

გაგზავნეთ SMS მოთხოვნა თქვენი მობილურიდან ნომერზე – 4444 და დაელოდეთ სასურველი ოპერაციის შესრულებას:

SMS-ით მოთხოვნის გაგზავნა დაშვებულია მხოლოდ SMS ბანკის განაცხადში დაფიქსირებული ფინანსური ნომრიდან

sCool-ების შემოწმება

SCOOL/scool SCOOL/scool

sCool-ების გადაცვლა  მობილურის სასაუბრო დროზე

MOB#SCL#sCool-ების რაოდენობა MOB#SCL#100

sCool-ების გადაცვლა სხვისთვის მობილურის სასაუბრო დროზე

MOB#SCL#sCool-ების რაოდენობა#მობილურის ნომერი MOB#SCL#100#595111222

sCool-ების გადაცვლა „ბალის“ სასაუბრო დროზე*

BALI#SCL#ინდექსი#sCool-ების 
რაოდენობა
BALI# SCL#02#100

sCool-ების გადაცვლა სხვისთვის „ბალის“ სასაუბრო დროზე*

BALI#SCL#ინდექსი#sCool-ების რაოდენობა#მობილურის ნომერი BALI#SCL #02#100#598111222

მობილურის სასაუბრო დროის შეძენა

MOB#ბარათის ნომრის ბოლო ოთხი ციფრი#თანხა

MOB#2517#5

სხვისთვის მობილურის სასაუბრო დროის შეძენა

MOB#ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი#თანხა#მობილურის ნომერი

MOB#2517#50#595111222

„ბალის“ სასაუბრო დროის შეძენა*

BALI#ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი#ინდექსი#თანხა

BALI#2517#02#6

სხვისთვის „ბალის“ სასაუბრო დროის შეძენა*

BALI#ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი#ინდექსი#თანხა#მობილურის ნომერი

BALI#2517#02#6#598111222

ფულადი გზავნილი „ელვას“ გაგზავნა**

ELVA#ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი#მიმღების სახელი#მიმღების გვარი#თანხა#ვალუტა

ELVA#1264#IA#BEDIA#10#GEL

მიმდინარე ანგარიშზე ხელმისაწვდომი თანხის შემოწმება

ACC

ACC

ბარათზე ხელმისაწვდომი თანხის შემოწმება***

CARD#ბარათის ნომრის ბოლო ოთხი ციფრი

CARD#2517

Express ბონუსქულების შემოწმება

Express

Express

MR ქულების შემოწმება

MR

MR

ელექტრონული ყულაბით დაგროვილი      თანხის შემოწმება KULABA KULABA

პლასტიკური ბარათის დაბლოკვა

BC#დასაბლოკი ბარათის ნომრის ბოლო ოთხი ციფრი

BC#2517

დაბლოკილი პლასტიკური ბარათის განბლოკვა

UBC#განსაბლოკი ბარათის ნომრის ბოლო ოთხი ციფრი

UBC#2517

SMS ბანკისთვის დადგენილი ენის შეცვლა

სასურველი ენის კოდი

GE ან EN

ქართულენოვანი SMS  ქართული დამწერლობით GE GE
ქართულენოვანი SMS  ლათინური დამწერლობით GE*LAT ან GE#LAT GE*LAT ან GE#LAT
ტრანსპორტში გადახდაზე SMS შეტყობინების მიღების სერვისის ჩართვა tr#on tr#on
ტრანსპორტში გადახდაზე SMS შეტყობინების მიღების სერვისის გამორთვა tr#off tr#offSMS ბანკის გააქტიურება შესაძლებელია „საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრების, ინტერნეტბანკისა და ტელეფონბანკის საშუალებით. 

.................................................................................................................................................................

*„ბალის“ სასაუბრო დროის შეძენისას მითითებული თანხა უნდა იყოს 3-ის ჯერადი რიცხვი.

**გააქტიურებული უნდა გქონდეთ სერვისი „ფულადი გზავნილი SMS-ით“.

***ლიმიტი მითითებულია ძირითად ვალუტაში.